Powstała Lokalna Grupa Działania
"Kocie Góry"

Z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy oraz wójt Zawoni Agnieszki Wersty Gmina Trzebnica wspólnie z Gminą Zawonia podjęły współpracę, której efektem jest utworzenie Lokalnej Grupy Działania „Kocie Góry” na lata 2021-2027. Podstawą utworzenia LGD jest opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie efektem rozpoznania potrzeb społeczności z obszaru obejmującego Lokalną Grupę Działania poprzez przeprowadzenie szerokich i innowacyjnych konsultacji społecznych, w których udział wezmą przedstawiciele publicznych, gospodarczych i społecznych interesów.

Spotkanie, które odbyło się 25 kwietnia w sali Retro Gminnego Centrum Kultury i Sztuki, miało na celu przeprowadzenie wyborów do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

Niezwykle istotne jest włączenie do konsultacji jak największej liczby mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju. W trakcie konsultacji zostaną zidentyfikowane potrzeby lokalnego środowiska, a także uwarunkowania przestrzenne, geograficzne, przyrodnicze, które wytyczą kierunki rozwoju obszaru objętego Lokalną Grupą Działania.

  • Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju umożliwi aplikowanie o środki pochodzące z Unii Europejskiej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich gmin ze sobą współpracujących.


W ostatnich latach Gmina Trzebnica oraz Gmina Zawonia były liderami w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, tym bardziej zależy nam na podtrzymaniu tego trendu, w szczególności mając na uwadze podniesienie jakości życia mieszkańców naszych gmin oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Wspólnie możemy więcej, a także skuteczniej działać niż miało to miejsce w czasie naszego członkostwa w LGD Kraina Wzgórz Trzebnickich, gdzie nie mieliśmy wpływu na relokowanie pozyskanych środków. Teraz będziemy mogli realnie kształtować nasze potrzeby i odpowiadać na nie w ramach pozyskanych środków. W tym miejscu dziękuję Pani wójt Agnieszce Werście, która podjęła razem ze mną tę inicjatywę i która tak jak ja dostrzegła w tym pomyśle potencjał na rozwój. Gratuluję też nowo wybranemu zarządowi i życzę sukcesów w podjętych działaniach – powiedział burmistrz Marek Długozima.

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Kocie Góry został wybrany w następującym składzie: Kamila Kwartnik, Marek Buca, Janusz Szydłowski, Monika Wilga, Mateusz Stanisz, Janusz Pancerz, Kamila Kruszona.